Powódź Bieruń

Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA
MIESZKAŃCÓW BIERUNIA  I MIEJSCOWOŚCI ZAGROŻONYCH POWODZIĄ POŁOŻONYCH NA OBSZARZE ZLEWNI GÓRNEJ WISŁY "ATLANTYDA"

Nazwa Stowarzyszenia
§ 1.

1.1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: „Stowarzyszenie Mieszkańców Bierunia i miejscowości zagrożonych powodzią oraz położonych na obszarze zlewni Górnej Wisły ATLANTYDA”.
1.2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: „Stowarzyszenie Mieszkańców ATLANTYDA” oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.
1.3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązujących przepisów ustawy.
1.4. Stowarzyszenie może posiadać i posługiwać się znakiem graficznym.

Teren działania i siedziba Stowarzyszenia
§ 2.

2.1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
2.2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bieruń.
2.3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Cele Stowarzyszenia
§ 3.

3.1. Celem Stowarzyszenia jest ochrona przeciwpowodziowa Bierunia i okolicy Górnej Wisły i działanie na rzecz rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłową.
3.2. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
A. Współdziałanie z władzami  samorządowymi i administracyjnymi państwa i organizacjami międzynarodowymi oraz podmiotami działalności gospodarczej w tym kopalnie w zakresie bezpieczeństwa powodziowego w szczególności poprzez:
-     zgłaszanie wniosków i wyrażania opinii przy planowaniu, wykonywaniu remontu i inwestycji przeciwpowodziowych w tym odwodnienie terenów budowlanych i rolniczych.
-    udział w przygotowaniu i wykonywaniu zadań związanych z zagrożeniem powodziowym,
-   organizowanie wspólnych spotkań, konferencji z mieszkańcami zagrożonych powodzią terenów celem przekazywania bieżących informacji związanych z bezpieczeństwem powodziowym w tym w zakresie pozyskiwania środków finansowych dla osób poszkodowanych.
-       wypracowanie stałych zasad współpracy.
 B. Działanie na rzecz integracji społecznej, współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi w kraju i zagranicy chcącymi wspomagać przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem powodziowym dla Bierunia i okolicy.
C. Tworzenie i współuczestniczenie w działaniach dotyczących prawa i wolności człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwa publicznego.
D. Organizowanie  i pośredniczenie w pomocy w zakresie prawno materialnym dla osób poszkodowanych przez powódź.
E.  Prowadzenie działalności wydawniczej.
F.   Prowadzenie innych działań sprzyjających działalności statutowej Stowarzyszenia. 

Członkostwo w Stowarzyszeniu
§ 4.

4.1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać obywatele Rzeczpospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych, którzy akceptują cele Stowarzyszenia i zamierzają je w ramach Stowarzyszenia realizować. W celu przystąpienia do Stowarzyszenia należy przedstawić Zarządowi Stowarzyszenia prośbę o nadanie członkostwa na piśmie według wzoru ustalonego przez Zarząd. Nadanie członkostwa następuje w wyniku uchwały Zarządu. Od daty otrzymania decyzji przesłanej listem poleconym, osobie, której odmówiono członkostwa, przysługuje w ciągu 1. miesiąca odwołanie na piśmie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Odwołanie składane jest do Zarządu Stowarzyszenia, który zobowiązany jest je przedstawić na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
4.2. Utrata członkostwa następuje na skutek uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
       Przyczyną utraty członkostwa może być:
-    powtarzająca się nieobecność członka na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia bez podania przyczyn nieobecności,
-    publiczne znieważanie Stowarzyszenia,
-    niepłacenie składek członkowskich,
-     utrata osobowości prawnej przez osobę prawną będącą członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
Od daty otrzymania decyzji przesłanej listem poleconym, osobie, którą pozbawiono członkostwa, przysługuje w ciągu 1. miesiąca odwołanie na piśmie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Odwołanie składane jest do Zarządu Stowarzyszenia, który zobowiązany jest je przedstawić na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Utrata członkostwa następuje także w wyniku pisemnej rezygnacji członka skierowanej do Zarządu Stowarzyszenia oraz jego śmierci.
4.3. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
-    uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz mają bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
-    zgłaszanie wszelkich uwag i propozycji zarówno Zarządowi jak i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
-    uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
4.4. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
-     uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,
-     przestrzegać Statutu i uchwał organów stowarzyszenia,
-     regularnie płacić składki członkowskie.
4.5.W Stowarzyszeniu mogą uczestniczyć na prawach członka wspierającego osoby prawne lub fizyczne, które zadeklarowały szczególne wsparcie, pomoc dla Stowarzyszenia.
4.6. W Stowarzyszeniu mogą uczestniczyć na prawach członka honorowego osoby fizyczne, które szczególnie zasłużyły się dla Stowarzyszenia.

4.7. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o nadaniu prawa członka wspierającego i honorowego na wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 5. zwyczajnych członków Stowarzyszenia. Członek wspierający opłaca składkę na rzecz Stowarzyszenia w wysokości i w czasie określonym w uchwale Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Członek honorowy może ale nie jest zobowiązany do opłacania składki na rzecz Stowarzyszenia.

4.8.Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, w tym poprzez udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, spotkaniach i innych form działalności Stowarzyszenia. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego. 
     
4.9. Utrata członkostwa, członka wspierającego i członka honorowego następuje decyzją w formie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z powodu:
-     nie płacenia zadeklarowanej składki przez członka wspierającego,
-   utrata zdolności do czynności prawnych i pozbawienie praw publicznych dla członka wspierającego będącego osobą fizyczną i członka honorowego,
-     utrata osobowości prawnej przez osobę prawną będącą członkiem wspierającym Stowarzyszenie,
-    działalności członka sprzecznej z celami Stowarzyszenia.
Decyzja o utracie członkostwa wymaga uprzedniego wysłuchania osoby, której sprawa dotyczy.

 4.10. Od decyzji określonej w ust. 4.9. nie przysługuje odwołanie.


Władze Stowarzyszenia
§ 5.
5.1. Władzami Stowarzyszenia są:
-    Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
-    Zarząd Stowarzyszenia,
-    Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

5.2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
      Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia jeden raz w roku w terminie do 30 czerwca. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia lub na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia. Program Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powinien obejmować:
      - program działalności,
      - rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania w tym finansowe z działalności,
      - rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
      - udzielenie absolutorium za roczną działalność członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5.3. Zwołanie zebrania wymaga pisemnego powiadomienia członków Stowarzyszenia o terminie zebrania, miejscu, i jego programie wysłanego co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Powiadomienie może być:
      - wysłane za zgodą adresata pocztą elektroniczną lub faksem,
      - przekazane ustnie za pisemnym potwierdzeniem.
5.4. Do ważności uchwał wymagana jest obecność na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia co najmniej jednej drugiej członków Stowarzyszenia uprawnionych  do głosowania.
5.5. Zawiadomienie o terminie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia może przewidzieć drugi termin posiedzenia na którym mogą być podejmowane uchwały bez obecności jednej drugiej członków Stowarzyszenia za wyjątkiem uchwał zmieniających Statut lub rozwiązanie Stowarzyszenia.
5.6.Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, także w sprawach nie objętych programem Zebrania po jego uprzednim przegłosowaniu i wprowadzeniu do porządku programu Zebrania za zgodą 2/3 obecnych na Zebraniu za wyjątkiem uchwał zmieniających Statut Stowarzyszeni lub jego rozwiązanie.
5.7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
-    uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
-    rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
-    udzielanie corocznego absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
-    wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym,
-    odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub jego poszczególnych członków w głosowaniu tajnym w każdym czasie na pisemny wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
-    uchwalanie zmian do statutu wraz z ustaleniem znaku graficznego o którym mowa w § 1 ust. 1.4.
-    nadawanie prawa członka wspierającego i honorowego Stowarzyszenia,
-    decyzja o utracie członkostwa: członka wspierającego i honorowego.
-    podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
-    rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu w sprawach personalnych,
-    rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
  5.8. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia pracuje według ustalonego porządku obrad z możliwością jego zmiany na zasadach określonych w punkcie 5.6.
5.9.    Zarząd Stowarzyszenia powoływany jest uchwałą Walnego Zebrania Członków na okres 4 lat. Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia może być powołany na zasadach     określonych w statucie przez Zebranie Założycieli Stowarzyszenia.
5.10.    W skład Zarządu wchodzi od 5 do 10 członków. Wymaga się aby członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  5.11. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej stanu liczbowego określonego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w ramach limitu określonego w ustępie 5.10,  pozostali członkowie Zarządu zgłaszają do Komisji Rewizyjnej potrzebę zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu uzupełnienia składu Zarządu. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest w takim przypadku do niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5.12. Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
5.13. Zarząd odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz w kwartale.
5.14. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:
-    zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
-    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
-    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i decyzji władz rejestracyjnych będących w zgodzie z postanowieniami statutu,
-    kierowanie całością prac organizacji,
-    opracowywanie planów na podstawie wytycznych zawartych w uchwale Walnego Zebrania Członków,
-    opracowanie regulaminów i niezbędnych przepisów dotyczących wewnętrznego funkcjonowania Stowarzyszenia,
-    opracowanie budżetu, zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
-    składanie sprawozdań ze swojej działalności,
-    podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia w poczet zwykłych członków i ustania członkostwa,
-    prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:
-    zatrudnienie pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia oraz udzielenie im pełnomocnictw w zakresie czynności finansowo-prawnych,
-    podejmowanie decyzji w sprawie organizowania szkoleń, konferencji itp.,
-    podejmowanie decyzji o wszelkich formach działalności gospodarczej Stowarzyszenia’
-    podejmowanie innych spraw wynikających ze statutu nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia
5.15. Zarząd ma prawo powoływać biegłych z zewnątrz w celu wydania opinii dotyczącej danej sprawy.
5.16. Decyzje Zarząd podejmuje w formie uchwał zwykłą większością głosów. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowa członków Zarządu.
5.17.Szczegółowe zasady związane z  reprezentacją, kompetencjami i obowiązkami poszczególnych członków Zarządu określa wewnętrzny regulamin organizacyjny Zarządu. Pierwszy wybrany Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany opracować wewnętrzny regulamin organizacyjny do trzech miesięcy od  wyboru Zarządu.  Komisja Rewizyjna dokonuje bieżącej oceny Zgodności pracy Zarządu z jej regulaminem organizacyjnym.
5.18. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontroli wewnętrznej. Jest ona powołana uchwałą Walnego Zebrania Członków na okres 4 lat. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu  Przewodniczącego. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
       a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
5.19. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej poniżej  stanu liczbowego określonego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w ramach limitu określonego w ustępie 5.18. pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej zwołują w porozumieniu z Zarządem Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu uzupełniania składu Komisji Rewizyjnej.
 5.20. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
-    zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przypadku, gdy Zarząd nie jest w stanie zwołać Zebrania ze względu na niekompletność składu Zarządu lub w  przypadku stwierdzenia przez Komisję Rewizyjną poważnych nieprawidłowości w pracy Zarządu,
-    dokonywanie kontroli pracy Zarządu i przedkładanie wniosków pokontrolnych Zarządowi oraz Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
-    składanie wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi.
5.21. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu i powinni być każdorazowo o nich powiadamiani.
5.22. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej.
5.23. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może uchwalić regulamin pracy Komisji Rewizyjnej.


Sposób reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczenia woli
§ 6.

6.1. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd.
6.2. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu lub inny uzgodniony przez Zarząd jego członek.
6.3. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych upoważnieni są Prezes Zarządu z drugim członkiem lub w przypadku nieobecności Prezesa dwaj inni członkowie Zarządu. Podejmowanie zobowiązań następuje po uprzednim podjęciu decyzji w sprawie przez Zarząd.
6.4. W wyjątkowych przypadkach dwaj umocowani członkowie   Zarządu w zakresie podejmowania działań określonych w punkcie  6.3., mogą złożyć oświadczenie woli z ważnych przyczyn bez uprzedniej decyzji Zarządu pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia przez Zarząd tego działania. 

Źródła finansowania działalności Stowarzyszenia
§ 7.

7.1.  Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe do prowadzenia działalności z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, z ofiarności publicznej oraz ze składek członkowskich.
7.2. Składki członkowskie są obowiązkowe a ich wysokość określa Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
7.3.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Cały uzyskany dochód z takiej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.
7.4.  Działalność gospodarczą Stowarzyszenie może prowadzić w zakresie:
-    Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
-    Pozostała działalność wydawnicza,
-    Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
-    Badanie rynku i opinii publicznej,
-    Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
-    Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, 
-    Działalność agencji reklamowych
-    Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
-    Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
-    Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
-    Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
-    Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
-    Działalność związana z oprogramowaniem
-    Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
7.5. Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Wniosek o podjęcie takiej uchwały zgłasza Zarząd Stowarzyszenia. Podjęcie uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w sprawie rozpoczęcia działalności gospodarczej jest podstawą wystąpienia przez Zarząd o wpis Stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców.

§ 8.
Zabrania się:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
       są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
- przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
- zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Zmiana statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
§ 9.

9.1. Statut Stowarzyszenia może ulec zmianie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.
9.2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej zwykłą większością głosów. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
9.3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Koszty likwidacji pokrywa się majątkiem Stowarzyszenia.

Podziękowania

Dla Pracowników MOPSu

14 stycznia 2011
Nie ma nic niemożliwego, jeśli sam nie musisz tego robić! Słowa te obrazują jaką wielką siłę mają wspólne działania i wspólne dążenie do celu. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu okazali ogromne wsparcie, życzliwość i zawsze byli do naszej dyspozycji. Podcz...
Podziękowanie Mieszkańca Bierunia (bra...

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook