Powódź Bieruń

Kto dba o nasze bezpieczeństwo powodziowe?

Zgodnie Art. 81. ustawy Prawo wodne, ochrona przed powodzią oraz suszą jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej. Więc odpowiedzialność za bezpieczeństwo powodziowe została rozmyta na wiele instytucji szczebla krajowego oraz samorządowego. Do głównych instytucji mających wpływ na bezpieczeństwo hydrologiczne na naszym terenie należą:

Na szczeblu centralnym:

Wojewoda Śląski

Zobacz na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Do zadań KZGW należy m. in. opracowywanie projektu planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy. Prezes KZGW pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Jemu podlega RZGW w Gliwicach.

Czytaj więcej o KZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Katowicach

Obszar działania Regionalnego Zarządu obejmuje region wodny Małej Wisły, region wodny Górnej Odry oraz region wodny Czadeczki, określone rozporządzeniem. Siedzibą Regionalnego Zarządu są Gliwice.
W utrzymaniu RZGW Gliwice pozostaje 1230 km rzek, potoków i kanałów oraz 7 zbiorników wodnych. Większość rzek i potoków została uregulowana w latach 1960 – 1985 zabudową ciężką betonową w formie stopni, opasek, murów oporowych. Stan uregulowania szacuje się na około 80% wszystkich cieków. Na początku lat 90-tych do rozwiązań projektowych wprowadzono zabudowę ekologiczną, tj. drewno, kamień, zabudowę biologiczną, uwzględniającą warunki ekologów oraz umożliwiającą rybackie wykorzystanie wód w ciekach i na zbiornikach wodnych.

Zobacz wybrane elementy gospodarki wodnej RZGW Gliwice

Na szczeblu samorządowym:

Marszałek Województwa Śląskiego

na czele z Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Przeczytaj więcej na http://bip.slaskie.pl/jednostki/?zm=210/

Starostwo powiatowe

Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, do którego zadań należy, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Gmina Bieruń

Zadania Burmistrza Miasta Bierunia określa ustawa o samorządzie gminnym, która zobowiązuje burmistrza do ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Niewątpliwie realny wpływ na bezpieczeństwo powodziowe mają radni gminni, powiatowi oraz sejmiku, których wybraliśmy w listopadowych wyborach. W swoich programach wyborczych, część z nich wykazywała bezpieczeństwo powodziowe jako główny cel swojej działalności:

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego

http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=23&indlit=2&nrkad=4

Radni Powiatowi

http://www.powiatbl.pl/index.php?go=rada_a

Radni Gminni

http://www.bierun.pl/articles/show/cat/34645

Zobacz artykuł z gazety wyborczej nt. odpowiedzialności za bezpieczeństwo powodziowe władz poszczególnego szczebla

Podziękowania

Dla Pracowników MOPSu

14 stycznia 2011
Nie ma nic niemożliwego, jeśli sam nie musisz tego robić! Słowa te obrazują jaką wielką siłę mają wspólne działania i wspólne dążenie do celu. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu okazali ogromne wsparcie, życzliwość i zawsze byli do naszej dyspozycji. Podcz...
Podziękowanie Mieszkańca Bierunia (bra...

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook