Powódź Bieruń

Plan działania

Plan pracy Stowarzyszenia Mieszkańców Bierunia i miejscowości zagrożonych powodzią położonych na obszarze zlewni Górnej Wisły ATLANTYDA na 2015 r.

1.    Monitorowanie działań związanych z wdrażaniem MasterPlanlu dla dorzecza Wisły, stanowiącego uzupełnienie obowiązujących planów gospodarowania wodami.
2.    Monitorowanie i wdrażanie map zagrożenia i map ryzyka powodziowego będących podstawą zarządzania ryzykiem powodziowym. Mapy mają zostać przekazane Gminie Bieruń, która na ich podstawie będzie musiała dokonać aktualizacji studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, a następnie planów zagospodarowania przestrzennego.
3.    Monitorowanie prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem Programu małej retencji dla województwa śląskiego – w obszarze dorzecza Wisły zaplanowano 14 zbiorników oraz 18 stawów ziemnych. Z tym pkt. powiązane są działania na rzecz opracowywania koncepcji potrzeby lub braku takiej potrzeby budowy polderu zalewowego w Bieruniu - Bijasowicach.
4.    Współpraca z mieszkańcami Chełmu Śląskiego ws. wyjaśnienia obniżenia o około 40-70 cm wału przeciwpowodziowego na rz. Przemszy wzdłuż ul. Polnej w Kopciowiach na długości kilkuset metrów.
Z tym pkt. związane są działania na rzecz budowy wału przeciwpowodziowego chroniącego dzielnicę Czarnuchowice. Wstępna lokalizacja obwałowania w ramach ul. Rolnej (Bieruń - Chełm Śląski).
5.    Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi na rzecz szeroko pojętej ochrony przed powodzią.
6.    Organizowanie i pośredniczenie w pomocy w zakresie prawno-materialnym dla osób poszkodowanych przez powódź. Kontynuacja współpracy z firmą Henkel. 
7.    Kontynuacja działań związanych z wdrażaniem wśród lokalnej ludności zagrożonych powodzią tzw. Rodzinnych Planów Powodziowych. Działania związane z rozwojem grupy tzw. Lokalnych liderów poprzez organizację i udział w spotkaniach, szkoleniach, etc.
8.    Prowadzenie  zajęć z edukacji przeciwpowodziowej wśród uczniów szkoły podstawowej nr 3 w Bieruniu w ramach kontynuacji działań podjętych w ramach projektu "Oswajamy Powódź".
9.    Współpraca Stowarzyszenia z hydrologami i ekspertami w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej.
10.    Udział Stowarzyszenia w pracach z innymi organizacjami pozarządowymi zwłaszcza w zakresie podpisanej w grudniu 2011 roku umowy partnerskiej.
11.    Monitorowanie bieżących prac modernizacyjnych na obwałowaniach rzek Gostynki, Wisły, Przemszy, Mlecznej oraz potoku Goławieckiego w Bieruniu.
Monitorowanie stanu urządzeń hydrotechnicznych na terenie Bierunia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, informowanie o tym fakcie odpowiednich instytucji. Monitoring postępów prac zabezpieczających Gminę Bieruń przed powodzią oraz informowanie mieszkańców o postępach prac za pośrednictwem serwisu internetowego www.powodzbierun.pl.
12.    Kontynuowanie rozmów/ negocjacji z reprezentantami Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” na rzecz kompensacji niekorzystnych skutków trwającej i planowanej eksploatacji węgla, której efektem jest potęgowanie ryzyka wystąpienia powodzi.

Plan pracy Stowarzyszenia Mieszkańców Bierunia i miejscowości zagrożonych powodzią położonych na obszarze zlewni Górnej Wisły ATLANTYDA na 2013 r.


1.    Monitorowanie działań związanych z wdrożeniem Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły w szczególności  planowanych inwestycji hydrotechnicznych na terenie Bierunia (zwłaszcza na obwałowaniach rz. Gostynki i potoku Goławieckim) oraz opracowywania koncepcji potrzeby lub braku takiej potrzeby budowy polderu zalewowego w Bieruniu - Bijasowicach.
2.    Monitorowanie prac związanych z zabezpieczeniem wyrwy brzegowej pod mostem na DK 44 (Bieruń-Oświęcim).
3.    Monitorowanie zadań związanych z dokończeniem prac związanych z rozbudową obwałowań rzeki Gostynki, rzeki Wisły oraz potoku Goławieckiego w Bieruniu.
4.    Współpraca z mieszkańcami Chełmu Śląskiego ws. wyjaśnienia obniżenia o około 40-70 cm wału przeciwpowodziowego na rz. Przemszy wzdłuż ul. Polnej w Kopciowiach na długości kilkuset metrów.
5.    Dalsze nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi na rzecz szeroko pojętej ochrony przed powodzią.
6.    Organizowanie i pośredniczenie w pomocy w zakresie prawno materialnym dla osób poszkodowanych przez powódź.
7.    Udział Stowarzyszenia w pracach na rzecz Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią - jako strony w postępowaniu.
8.    Nawiązanie współpracy z hydrologami i ekspertami w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej.
9.    Udział Stowarzyszenia w realizacji projektów w ramach programów finansowanych z Unii Europejskiej i innych polskich i zagranicznych programach skierowanych do organizacji pozarządowych.
10.    Udział Stowarzyszenia w pracach z innymi organizacjami pozarządowymi zwłaszcza w zakresie podpisanej w grudniu 2011 roku umowy partnerskiej.
11.    Monitorowanie stanu urządzeń hydrotechnicznych na terenie Bierunia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, informowanie o tym fakcie odpowiednich instytucji.
Monitoring postępów prac zabezpieczających Gminę Bieruń przed powodzią oraz informowanie mieszkańców o postępach prac za pośrednictwem serwisu internetowego www.powodzbierun.pl.
12.    Organizacja corocznego spotkania świątecznego w trakcie, którego dzieci członków Stowarzyszenia otrzymają paczki z upominkami świątecznymi.
13.    Działania związane z pozyskaniem środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie prac remontowych budynku tzw. zameczku w Bijasowicach. Wyremontowany budynek zostanie przeznaczony na świetlicę środowiskową oraz siedzibę lokalnych stowarzyszeń.

 

Plan pracy Stowarzyszenia Mieszkańców Bierunia i miejscowości zagrożonych powodzią położonych na obszarze zlewni Górnej Wisły ATLANTYDA na 2012 r.


1.    Monitorowanie działań związanych z wdrożeniem Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły w szczególności  planowanych inwestycji hydrotechnicznych na terenie Bierunia oraz opracowywania koncepcji potrzeby lub braku takiej potrzeby budowy polderu zalewowego w Bijasowicach.
2.    Doprowadzenie do zabezpieczenia wyrwy brzegowej pod mostem na DK 44 (Bieruń-Oświęcim).
3.    Monitorowanie sprawy związanej z dokończeniem wycinki połamanych konarów drzew w międzywalu rz. Wisły i Gostynki. 
4.    Współpraca z mieszkańcami Chełmu Śląskiego ws. wyjaśnienia obniżenia o około 40-70 cm wału przeciwpowodziowego na rz. Przemszy wzdłuż ul. Polnej w Kopciowiach na długości kilkuset metrów. 
5.    Dalsze nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi na rzecz szeroko pojętej ochrony przed powodzią.
6.    Organizowanie i pośredniczenie w pomocy w zakresie prawno materialnym dla osób poszkodowanych przez powódź.
7.    Udział Stowarzyszenia w pracach na rzecz Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią - jako strony w postępowaniu.
8.    Nawiązanie współpracy z hydrologami i ekspertami w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej.
9.    Udział Stowarzyszenia w realizacji projektów w ramach programów finansowanych z Unii Europejskiej i innych polskich i zagranicznych programach skierowanych do organizacji pozarządowych.
10.    Udział Stowarzyszenia w pracach z innymi organizacjami pozarządowymi zwłaszcza w zakresie podpisanej w grudniu 2011 roku umowy partnerskiej.
11.    Monitorowanie stanu urządzeń hydrotechnicznych na terenie Bierunia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, informowanie o tym fakcie odpowiednie instytucje.
Monitoring postępów prac zabezpieczających Gminę Bieruń przed powodzią oraz informowanie mieszkańców o postępach prac za pośrednictwem serwisu internetowego www.powodzbierun.pl.

 

Plan pracy Stowarzyszenia Mieszkańców Bierunia i miejscowości zagrożonych powodzią położonych na obszarze zlewni Górnej Wisły ATLANTYDA na 2011 r.

1.    Wystosowanie pism do jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe z informacją o rozpoczęciu działalności przez stowarzyszenie.
Instytucje z którymi zamierzamy współpracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa powodziowego w Bieruniu, to w szczególności: Urząd Miejski w Bieruniu, Starostwo Powiatowe w Bieruniu, sąsiednie jednostki samorządu terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Sprawiedliwości, Kopalnia Piast, Kompania Węglowa S.A. , itd.
2.    Nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi na rzecz szeroko pojętej ochrony przed powodzią.
3.    Organizowanie i pośredniczenie w pomocy w zakresie prawno materialnym dla osób poszkodowanych przez powódź.
4.    Wystosowanie zapytań do instytucji szczebla krajowego i samorządowego dotyczących podjętych działań ze strony tych instytucji na rzecz ochrony Bierunia przed powodzią . Zapytania będą dotyczyć w szczególności:
a.    Realizowanych aktualnie zadań chroniących miasto przed powodzią,- za które podmiot odpowiada.
b.    Planowanych inwestycji dla poprawy/ rozbudowy  urządzenia melioracji wodnej na terenie Bierunia,
c.    Budżetu na ochronę przed powodzią dla Bierunia.
5.    Kontynuowanie podjętych przez mieszkańców działań zobowiązujących władze (burmistrza, starosty oraz przewodniczących rad miasta i powiatu) do przedstawienia do dnia 30 kwietnia br. kompleksowego planu - ekspertyzy ochrony miasta Bierunia przed powodzią oraz prowadzenie kontroli w odpowiednich instytucjach.
6.    Udział stowarzyszenia w pracach na rzecz stworzenia planu ochrony przed powodzią - jako strony w postępowaniu.
7.    Nawiązanie współpracy z hydrologami i ekspertami w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej.
8.    Działanie stowarzyszenia na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na ochronę przeciwpowodziową Bierunia (tj. środki unijne: na okres programowania 2007-2013, 2014-2020, środki krajowe- rezerwy, itp.)
9.    Monitoring postępów prac zabezpieczających Gminę Bieruń przed powodzią oraz informowanie mieszkańców o postępach prac za pośrednictwem serwisu internetowego www.powodzbierun.pl.
10.    Kontynuacja / monitoring działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem procesu odszkodowawczego przeciwko organom Skarbu Państwa, w szczególności poprzez:
- sporządzenie przez biegłego rzeczoznawcę wyceny wartości szkody wywołanej powodzią,
- ustalenie czynności, bądź zaniechań organów administracji publicznej w zakresie ochrony przeciwpowodziowej Bierunia,
- zapewnienia profesjonalnego pełnomocnika, który wystąpi z powództwem w imieniu Dającego zlecenie oraz będzie go reprezentował w procesie odszkodowawczym.
11.    Kontynuacja działań Obywatelskiego Komitetu Powodziowego w Bieruniu związanych ze złożonym do tyskiej prokuratury doniesieniem z 13 września 2010 r. o niedopełnieniu obowiązków i narażeniu na utratę życia lub  zdrowia mieszkańców m.in. przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu.

Podziękowania

Dla Pracowników MOPSu

14 stycznia 2011
Nie ma nic niemożliwego, jeśli sam nie musisz tego robić! Słowa te obrazują jaką wielką siłę mają wspólne działania i wspólne dążenie do celu. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu okazali ogromne wsparcie, życzliwość i zawsze byli do naszej dyspozycji. Podcz...
Podziękowanie Mieszkańca Bierunia (bra...

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook