Powódź Bieruń

Plan działania

Plan pracy Stowarzyszenia Mieszkańców Bierunia i miejscowości zagrożonych powodzią położonych na obszarze zlewni Górnej Wisły ATLANTYDA na 2015 r.

1.    Monitorowanie działań związanych z wdrażaniem MasterPlanlu dla dorzecza Wisły, stanowiącego uzupełnienie obowiązujących planów gospodarowania wodami.
2.    Monitorowanie i wdrażanie map zagrożenia i map ryzyka powodziowego będących podstawą zarządzania ryzykiem powodziowym. Mapy mają zostać przekazane Gminie Bieruń, która na ich podstawie będzie musiała dokonać aktualizacji studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, a następnie planów zagospodarowania przestrzennego.
3.    Monitorowanie prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem Programu małej retencji dla województwa śląskiego – w obszarze dorzecza Wisły zaplanowano 14 zbiorników oraz 18 stawów ziemnych. Z tym pkt. powiązane są działania na rzecz opracowywania koncepcji potrzeby lub braku takiej potrzeby budowy polderu zalewowego w Bieruniu - Bijasowicach.
4.    Współpraca z mieszkańcami Chełmu Śląskiego ws. wyjaśnienia obniżenia o około 40-70 cm wału przeciwpowodziowego na rz. Przemszy wzdłuż ul. Polnej w Kopciowiach na długości kilkuset metrów.
Z tym pkt. związane są działania na rzecz budowy wału przeciwpowodziowego chroniącego dzielnicę Czarnuchowice. Wstępna lokalizacja obwałowania w ramach ul. Rolnej (Bieruń - Chełm Śląski).
5.    Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi na rzecz szeroko pojętej ochrony przed powodzią.
6.    Organizowanie i pośredniczenie w pomocy w zakresie prawno-materialnym dla osób poszkodowanych przez powódź. Kontynuacja współpracy z firmą Henkel. 
7.    Kontynuacja działań związanych z wdrażaniem wśród lokalnej ludności zagrożonych powodzią tzw. Rodzinnych Planów Powodziowych. Działania związane z rozwojem grupy tzw. Lokalnych liderów poprzez organizację i udział w spotkaniach, szkoleniach, etc.
8.    Prowadzenie  zajęć z edukacji przeciwpowodziowej wśród uczniów szkoły podstawowej nr 3 w Bieruniu w ramach kontynuacji działań podjętych w ramach projektu "Oswajamy Powódź".
9.    Współpraca Stowarzyszenia z hydrologami i ekspertami w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej.
10.    Udział Stowarzyszenia w pracach z innymi organizacjami pozarządowymi zwłaszcza w zakresie podpisanej w grudniu 2011 roku umowy partnerskiej.
11.    Monitorowanie bieżących prac modernizacyjnych na obwałowaniach rzek Gostynki, Wisły, Przemszy, Mlecznej oraz potoku Goławieckiego w Bieruniu.
Monitorowanie stanu urządzeń hydrotechnicznych na terenie Bierunia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, informowanie o tym fakcie odpowiednich instytucji. Monitoring postępów prac zabezpieczających Gminę Bieruń przed powodzią oraz informowanie mieszkańców o postępach prac za pośrednictwem serwisu internetowego www.powodzbierun.pl.
12.    Kontynuowanie rozmów/ negocjacji z reprezentantami Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” na rzecz kompensacji niekorzystnych skutków trwającej i planowanej eksploatacji węgla, której efektem jest potęgowanie ryzyka wystąpienia powodzi.

Plan pracy Stowarzyszenia Mieszkańców Bierunia i miejscowości zagrożonych powodzią położonych na obszarze zlewni Górnej Wisły ATLANTYDA na 2013 r.


1.    Monitorowanie działań związanych z wdrożeniem Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły w szczególności  planowanych inwestycji hydrotechnicznych na terenie Bierunia (zwłaszcza na obwałowaniach rz. Gostynki i potoku Goławieckim) oraz opracowywania koncepcji potrzeby lub braku takiej potrzeby budowy polderu zalewowego w Bieruniu - Bijasowicach.
2.    Monitorowanie prac związanych z zabezpieczeniem wyrwy brzegowej pod mostem na DK 44 (Bieruń-Oświęcim).
3.    Monitorowanie zadań związanych z dokończeniem prac związanych z rozbudową obwałowań rzeki Gostynki, rzeki Wisły oraz potoku Goławieckiego w Bieruniu.
4.    Współpraca z mieszkańcami Chełmu Śląskiego ws. wyjaśnienia obniżenia o około 40-70 cm wału przeciwpowodziowego na rz. Przemszy wzdłuż ul. Polnej w Kopciowiach na długości kilkuset metrów.
5.    Dalsze nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi na rzecz szeroko pojętej ochrony przed powodzią.
6.    Organizowanie i pośredniczenie w pomocy w zakresie prawno materialnym dla osób poszkodowanych przez powódź.
7.    Udział Stowarzyszenia w pracach na rzecz Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią - jako strony w postępowaniu.
8.    Nawiązanie współpracy z hydrologami i ekspertami w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej.
9.    Udział Stowarzyszenia w realizacji projektów w ramach programów finansowanych z Unii Europejskiej i innych polskich i zagranicznych programach skierowanych do organizacji pozarządowych.
10.    Udział Stowarzyszenia w pracach z innymi organizacjami pozarządowymi zwłaszcza w zakresie podpisanej w grudniu 2011 roku umowy partnerskiej.
11.    Monitorowanie stanu urządzeń hydrotechnicznych na terenie Bierunia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, informowanie o tym fakcie odpowiednich instytucji.
Monitoring postępów prac zabezpieczających Gminę Bieruń przed powodzią oraz informowanie mieszkańców o postępach prac za pośrednictwem serwisu internetowego www.powodzbierun.pl.
12.    Organizacja corocznego spotkania świątecznego w trakcie, którego dzieci członków Stowarzyszenia otrzymają paczki z upominkami świątecznymi.
13.    Działania związane z pozyskaniem środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie prac remontowych budynku tzw. zameczku w Bijasowicach. Wyremontowany budynek zostanie przeznaczony na świetlicę środowiskową oraz siedzibę lokalnych stowarzyszeń.

 

Plan pracy Stowarzyszenia Mieszkańców Bierunia i miejscowości zagrożonych powodzią położonych na obszarze zlewni Górnej Wisły ATLANTYDA na 2012 r.


1.    Monitorowanie działań związanych z wdrożeniem Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły w szczególności  planowanych inwestycji hydrotechnicznych na terenie Bierunia oraz opracowywania koncepcji potrzeby lub braku takiej potrzeby budowy polderu zalewowego w Bijasowicach.
2.    Doprowadzenie do zabezpieczenia wyrwy brzegowej pod mostem na DK 44 (Bieruń-Oświęcim).
3.    Monitorowanie sprawy związanej z dokończeniem wycinki połamanych konarów drzew w międzywalu rz. Wisły i Gostynki. 
4.    Współpraca z mieszkańcami Chełmu Śląskiego ws. wyjaśnienia obniżenia o około 40-70 cm wału przeciwpowodziowego na rz. Przemszy wzdłuż ul. Polnej w Kopciowiach na długości kilkuset metrów. 
5.    Dalsze nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi na rzecz szeroko pojętej ochrony przed powodzią.
6.    Organizowanie i pośredniczenie w pomocy w zakresie prawno materialnym dla osób poszkodowanych przez powódź.
7.    Udział Stowarzyszenia w pracach na rzecz Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią - jako strony w postępowaniu.
8.    Nawiązanie współpracy z hydrologami i ekspertami w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej.
9.    Udział Stowarzyszenia w realizacji projektów w ramach programów finansowanych z Unii Europejskiej i innych polskich i zagranicznych programach skierowanych do organizacji pozarządowych.
10.    Udział Stowarzyszenia w pracach z innymi organizacjami pozarządowymi zwłaszcza w zakresie podpisanej w grudniu 2011 roku umowy partnerskiej.
11.    Monitorowanie stanu urządzeń hydrotechnicznych na terenie Bierunia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, informowanie o tym fakcie odpowiednie instytucje.
Monitoring postępów prac zabezpieczających Gminę Bieruń przed powodzią oraz informowanie mieszkańców o postępach prac za pośrednictwem serwisu internetowego www.powodzbierun.pl.

 

Plan pracy Stowarzyszenia Mieszkańców Bierunia i miejscowości zagrożonych powodzią położonych na obszarze zlewni Górnej Wisły ATLANTYDA na 2011 r.

1.    Wystosowanie pism do jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe z informacją o rozpoczęciu działalności przez stowarzyszenie.
Instytucje z którymi zamierzamy współpracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa powodziowego w Bieruniu, to w szczególności: Urząd Miejski w Bieruniu, Starostwo Powiatowe w Bieruniu, sąsiednie jednostki samorządu terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Sprawiedliwości, Kopalnia Piast, Kompania Węglowa S.A. , itd.
2.    Nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi na rzecz szeroko pojętej ochrony przed powodzią.
3.    Organizowanie i pośredniczenie w pomocy w zakresie prawno materialnym dla osób poszkodowanych przez powódź.
4.    Wystosowanie zapytań do instytucji szczebla krajowego i samorządowego dotyczących podjętych działań ze strony tych instytucji na rzecz ochrony Bierunia przed powodzią . Zapytania będą dotyczyć w szczególności:
a.    Realizowanych aktualnie zadań chroniących miasto przed powodzią,- za które podmiot odpowiada.
b.    Planowanych inwestycji dla poprawy/ rozbudowy  urządzenia melioracji wodnej na terenie Bierunia,
c.    Budżetu na ochronę przed powodzią dla Bierunia.
5.    Kontynuowanie podjętych przez mieszkańców działań zobowiązujących władze (burmistrza, starosty oraz przewodniczących rad miasta i powiatu) do przedstawienia do dnia 30 kwietnia br. kompleksowego planu - ekspertyzy ochrony miasta Bierunia przed powodzią oraz prowadzenie kontroli w odpowiednich instytucjach.
6.    Udział stowarzyszenia w pracach na rzecz stworzenia planu ochrony przed powodzią - jako strony w postępowaniu.
7.    Nawiązanie współpracy z hydrologami i ekspertami w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej.
8.    Działanie stowarzyszenia na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na ochronę przeciwpowodziową Bierunia (tj. środki unijne: na okres programowania 2007-2013, 2014-2020, środki krajowe- rezerwy, itp.)
9.    Monitoring postępów prac zabezpieczających Gminę Bieruń przed powodzią oraz informowanie mieszkańców o postępach prac za pośrednictwem serwisu internetowego www.powodzbierun.pl.
10.    Kontynuacja / monitoring działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem procesu odszkodowawczego przeciwko organom Skarbu Państwa, w szczególności poprzez:
- sporządzenie przez biegłego rzeczoznawcę wyceny wartości szkody wywołanej powodzią,
- ustalenie czynności, bądź zaniechań organów administracji publicznej w zakresie ochrony przeciwpowodziowej Bierunia,
- zapewnienia profesjonalnego pełnomocnika, który wystąpi z powództwem w imieniu Dającego zlecenie oraz będzie go reprezentował w procesie odszkodowawczym.
11.    Kontynuacja działań Obywatelskiego Komitetu Powodziowego w Bieruniu związanych ze złożonym do tyskiej prokuratury doniesieniem z 13 września 2010 r. o niedopełnieniu obowiązków i narażeniu na utratę życia lub  zdrowia mieszkańców m.in. przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu.

Podziękowania

Serce dla Małgosi....

01 sierpień 2014
.... bo co można dać za serce- tylko serce. Nic innego nie będzie miało takiego wymiaru zapłaty za to dobro, które Małgosia zrobiła dla powodzian. Kolor papieru nie ma tu znaczenia gdy zmierzymy to wszystko co pozostało. Bo czy można zmierzyć poświęcenie, dobroć, bezinteresowność, ...
Ania

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook