Powódź Bieruń

Oswajamy powódź

Podsumowanie realizacji projektu "Oswajamy powódź"


Człowiek zaskoczony przez powódź rzadko działa rozsądnie. Ogarnięty paniką najczęściej traci czas na podejmowanie sprzecznych decyzji oraz szukanie rzeczy nie zawsze najbardziej mu potrzebnych. W efekcie popełnia błędy, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia własnego i członków rodziny. Jednym z warunków skutecznej ochrony ludzi na terenach zagrożonych przez powódź jest ich wiedza o tym, jak należy postępować w przypadku wystąpienia powodzi.
Sami mieszkańcy podjęli działania przygotowujące ich do ewentualnej powodzi.  Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Oswajamy powódź”, polegała na opracowaniu przez grupę tzw. Lokalnych liderów z Bieruńskimi rodzinami zasad postępowania na wypadek powodzi (Rodzinny Plan Powodziowy). Liderzy będą również czynnie wspomagać akcje ratownicze prowadzone przez odpowiednie służby w przypadku wystąpienia powodzi.

Zadania zrealizowane w ramach projektu "Oswajamy powódź"
1.    Rekrutacja 13 Lokalnych liderów. Projekt przewidywał udział 12 osób, jednak ze względu na większą ilość chętnych do udziału w projekcie, jedna osoba posiada status lidera wolontariusza.
Lokalni liderzy w ramach projektu otrzymali profesjonalne latarki oraz apteczki, których bogate wyposażenie pozwali na sprawne udzielenie pierwszej pomocy.


2.    Lokalni liderzy uczestniczyli w cyklu specjalistycznych szkoleń z zakresu szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem powodziowym.
a.    Tematem pierwszego szkolenia była rola służb starosty i burmistrza w zarządzaniu kryzysowym i ochronie przeciwpowodziowej Miasta Bierunia. Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bieruniu oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Bieruniu.
Na zakończenie projektu zwrócono się z prośbą do Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego i Burmistrza Bierunia o ujęcie (na wypadek powodzi) grupy Lokalnych liderów w planach operacyjnych ww.  reprezentowanych instytucji.
b.    Drugie szkolenie, w którym wzięła udział grupa Lokalnych liderów, dotyczyło roli służb ratowniczych w czasie powodzi.
W trakcie spotkania wypracowano zasady współpracy Lokalnych liderów ze służbami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej w przypadku wystąpienia powodzi.
Na zakończenie projektu ww. służbom przekazano listę osób będących Lokalnymi liderami wraz z danymi teleadresowymi. Lokalni liderzy zostaną uwzględnieni w działaniach operacyjnych poszczególnych służb.
c.    Szkolenie z przedstawicielami Instytutu Metrologii i Gospodarki Wodnej z Krakowa, w trakcie którego prelegenci przeprowadzili z grupą Lokalnych liderów warsztaty poświecone opracowywaniu Rodzinnych Planów Powodziowych. Lokalni liderzy, na przykładzie różnych sytuacji, opracowywali konkretne scenariusze zachowania się w czasie powodzi (powódź w gospodarstwie domowym, w warsztacie samochodowym oraz wielopokoleniowym gospodarstwie domowym).
d.    Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, w ramach której każdy z uczestników szkolenia odbył kilkuminutowe ćwiczenia na manekinie z zakresu przeprowadzania resuscytacji. Dodatkowo, uczestnicy zapoznani się z zasadami funkcjonowania urządzenia medycznego służącego do przeprowadzania zabiegu defibrylacji serca, tzw. Defibrylatora.
e.    Lokalni liderzy uczestniczyli w warsztatach z zakresu samopomocy sąsiedzkiej.
Zajęcia prowadziła psycholog społeczny Pani dr Marzena Łotys oraz przedstawiciel Fundacji Rozwoju Wsi z Warszawy Pani Ewa Żuławnik.
f.    Wizyta Studyjna.
Grupa Lokalnych liderów odwiedziła miejscowość Racibórz, polder Buków oraz zaporę Goczałkowicką. Dwa pierwsze miejsca stanowią modelowy przykład rozwiązań chroniących przed powodzią, natomiast zapora Goczałkowicka ma duże znaczenie dla ochrony Miasta Bierunia przed powodzią.


3.    Organizacja konkursu plastycznego pn. „Powódź-bezpieczniej”, w którym dzieci za pomocą kredek i farb przedstawiły obraz powodzi oraz działania chroniące nasze miasto (Bieruń) przed jej wystąpieniem w przyszłości.
W zorganizowanych w tym celu zajęciach plastycznych w szkole podstawowej uczestniczyły dzieci z 5 i 6 klas. W ramach zajęć powstało około 70 prac.
W związku z wysokim poziomem złożonych prac konkursowych, oddających uczucia dzieci związane z powodzią, organizatorzy podjęli decyzję o uhonorowaniu wszystkich autorów zgłoszonych prac. Najlepsze 4. prace zostały umieszczone na kalendarzu, który powstał w wyniku realizacji projektu. Dodatkowo, dzieci otrzymały nagrody książkowe o wartości 350 zł.
Uroczyste wręczenie nagród – upominków dla dzieci biorących udział w konkursie – nastąpiło podczas pokazu filmu zrealizowanego w ramach projektu „Oswajamy powódź”, mającego na celu zwrócenie uwagę na kwestie związane z ochroną przeciwpowodziową i edukowanie w zakresie zasad postępowania w czasie ewentualnej powodzi w przyszłości.

Nagrodzona praca: Juli Sobańskiej z VI klasy.

Zobacz pozostałe prace dzieci biorące udział w konkursie.

4.    Film Powódź - bezpieczniej.
Premiera  filmu odbyła się podczas festiwalu filmowego im. Leona Wojtali w Bieruniu, trwającego w dniach 4-6 października br. Do udziału w premierze zaproszono kilkaset osób, z terenów które zostały dotknięte skutkami powodzi. Na podstawie zebranych opinii wśród osób uczestniczących w pokazie, materiał filmowy rozbudowano o dwie sekwencje związane z uwypukleniem roli Państwowej Straży Pożarnej i Lokalnych liderów („powołanych” do życia w ramach projektu: Oswajamy powódź) w czasie zagrożenia powodziowego.
Film ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na zagadnienia dot. szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem powodziowym.  Szczególnie podkreślone zostały w nim następujące kwestie:
•   Kto odpowiada za ochronę przed powodzią mieszkańców Bierunia
•    Usytuowania w mieście magazynów przeciwpowodziowych oraz ich wyposażenia
•    Rola straży pożarnej i pozostałych służb ratowniczych w czasie powodzi
•    Najważniejsze zasady postępowania oraz  zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia powodzi.
W ww. produkcji filmowej zaakcentowano również fakt, iż sami mieszkańcy podejmują szereg działań przygotowujących ich do powodzi. Jedną z nich jest realizowana w ramach projektu „Oswajamy powódź” inicjatywa, w ramach której  grupa tzw. Lokalnych Liderów opracowuje z Bieruńskimi  rodzinami zasady postępowania na wypadek powodzi.
Film został zamieszczony w serwisie YouTube, co pozwala na dotarcie z jego treścią do szerokiego grona osób zagrożonych lub dotkniętych bezpośrednio skutkami powodzi. Dotychczas, w serwisie YouTube, film obejrzało 192 osób.
Film został pokazany również dzieciom w szkole podstawowej nr 3 w Bieruniu.
Film został zrealizowany przez Pana Wojciecha Wikarka - filmowca amatora.
Zobacz film Powódź-bezpieczniej.
5.    Wydrukowano 700 szt. kalendarzy z podstawowymi informacjami potrzebnymi do opracowania Rodzinnego Planu Powodziowego oraz z pracami nagrodzonymi w konkursie plastycznym dzieci V i VI klas szkoły podstawowej w Bieruniu. Kalendarze zostały rozniesione wśród rodzin zagrożonych powodzią. Zobacz kalendarz
6.    Najistotniejszym zadaniem realizowanym w ramach projektu "Oswajamy powódź" była rekrutacja grupy 72 rodzin (250 osób), z którymi Lokalni liderzy indywidualnie opracowywali, w formie Rodzinnego Planu Powodziowego, zasady postępowania na wypadek powodzi.
Każda z rodzin uczestnicząca w projekcie otrzymała profesjonalną latarkę led oraz Rodzinny Plan Powodziowy i kalendarz ścienny.
Została utworzona lista osób chorych i starszych, które wymagają ewakuacji w pierwszej kolejności na wypadek wystąpienia powodzi. Dane te zostaną przekazane odpowiednim służbom.
Lokalni liderzy u odwiedzonych mieszkańców zachęcali do przystępowania do sms - owego systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach organizowanego przez Urząd Miejski w Bieruniu.
Planowane jest dalsze rozszerzenie zakresu projektu, poprzez odwiedzenie kolejnych rodzin z Rodzinnym Planem Powodziowym. Tego typu działania pozwolą zminimalizować skutki materialne i finansowe ewentualnej powodzi.
Projekt został zrealizowany w partnerstwie dwóch stowarzyszeń: "Porąbek" i "Atlantyda" ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
7.  Rodzinny Plan Powodziowy, który był omawiany z Bieruńskimi rodzinami.

Realizacja projektu trwała od 1 września do 13 grudnia 2013 r.
Wartość całkowita projektu: 39987,00 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania: 35979,00 zł.
Projekt został dofinansowany  ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 

Opracował: Jarosław Mokry, Redaktor serwisu www.powodzbierun.pl

 

Podziękowania

12 stycznia 2011
Są takie chwile w życiu człowieka, że nie wie, co powiedzieć. Tegoroczne wydarzenia z maja, kiedy wezbrana Gostynka zalała nasz dom, zabierając niemal dorobek całego naszego życia pozostanie w naszej pamięci na długo. Nie jest rzeczą prostą odrzucić wspomnienia, czy wymazać z pamięc...
Redaktor

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook