Powódź Bieruń

Aktualności

Coroczna kontrola stanu obwałowań Bieruńskich rzek

09 maja 2012
Coroczna kontrola stanu obwałowań Bieruńskich rzek

W dniach 26 i 27 kwietnia 2012 roku z inicjatywy Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (ŚZMiUW) w Katowicach Odział Bieruń  została przeprowadzona coroczna kontrola obwałowań rzek: Wisła, Gostyń, Mleczna, Przemsza, Potok Goławiecki oraz potoku Stawowego i potoku Bijasowickiego. W kontroli tej poza przedstawicielami ŚZMiUW udział wzięli przedstawiciele: UM Bieruń, Starostwa Powiatowego, OSP Bieruń oraz przedstawiciele  Stowarzyszenia "Atlantyda" - Henryk Morkisz i Michała Kucz.

Kontroli poddane zostały obwałowania i urządzenia hydrotechniczne znajdujące się w wałach  na terenie miasta Bieruń. Na obwałowaniach rzeki Przemszy stwierdzono, że aktualnie prowadzone są tam prace  mające na celu wzmocnienie końcowego odcinka wału przy ujściu do Wisły. Na obwałowaniach rzeki Wisły od ujścia Przemszy do mostu DK 44 brak uwag poza jednym przypadkiem zamulenia rowu od przepustu do Potoku Goławieckiego, zalecono  przeczyszczenie rowu.
Na obwałowaniach od DK 44 do ujścia Gostyni stwierdzono niedrożność klapy spowodowaną zamuleniem i brakiem odpływu wody do Wisły z powodu źle wykonanego mostku na ul. Wiślanej. Zalecono interwencję w tej sprawie w Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Pozostałe klapy są sprawne, stwierdzono jednak konieczność systematycznego czyszczenia rowów z powodu ich zamulenia.
Zwrócono uwagę na zalegające drzewa w korycie i na brzegach rz. Wisły spowodowane działalnością Bobrów.
Stwierdzono również zniszczenie przez wypłukanie  odnowionej  skarpy brzegowej Wisły w miejscu naprawionej wyrwy w Bijasowicach. Okazuje się że na odcinku 50 m brakuje już ok 1 metra skarpy.  Jest to efekt źle zaprojektowanego i źle wykonanego wzmocnienia skarpy, co już wielokrotnie przez  Stowarzyszenie „Atlantyda”  było zgłaszane. Ustalono, że w sprawie tej w trybie pilnym zostanie wystosowane pismo do RZGW w Gliwicach o naprawę  tego uszkodzenia.
Od mostu w ciągu ul. Krupniczej  do mostu w ciągu ul. Turystycznej w początkowym jego odcinku stwierdzono prowadzone prace naprawcze a na dalszym  odcinku nie remontowanego już  wału stwierdzono jedynie 3 lisie nory które zalecono  zlikwidować. Na obwałowaniach Gostyni od  mostu  w ciągu ulicy Turystycznej do ujścia rzeki Mlecznej nie stwierdzono uszkodzeń wału a jedynie  liczne  przypadki oberwanych skarp koryta rzeki. Na obwałowaniach rzeki Mlecznej od ujścia do Gostyni do mostu przy ul. Wita nie stwierdzono uwag co do wałów widoczne były jednak  i tu ślady działalności bobrów.
Podczas kontroli potoku Stawowego stwierdziliśmy jego ogólną dewastację i zaburzony naturalny grawitacyjny spadek. Poinformowano  nas,  że potok ten  aktualnie  znajduje sie w modernizacji przez KWK Piast i istnieje nowa koncepcja  naprawy tego cieku, jednak bliższych informacji przedstawiciele ŚZMIW  nie posiadali. Podczas kontroli  potoku Bijasowickiego od ujścia do Wisły do mostu w ciągu ul Bijasowickiej stwierdzono  rozmyte ujście odwodnienia terenu Gimnazjum oraz częściowo zamulony przepust pod mostem ul. Bijasowickiej. Zalecenia naprawa ujścia przez właściciela oraz udrożnienie  rur pod mostem  ul. Bijasowickiej, który ma wykonać KWK Piast prowadząca  obecnie prace budowlane przepompowni. Na zakończenie ustalono że wszystkie uwagi dot. wałów i urządzeń  hydrotechnicznych na wałach zostaną wpisane do protokołu kontroli, ponadto na naszą prośbę zostaną również wpisane uwagi dot. drożności kanału odpływowego oraz mostku  na ul. Wiślanej, szkody jakie wyrządzają bobry jak i częściowo zniszczoną skarpę brzegowę wyrwy w Bijasowicach.
Podczas  kontroli wiele uwag dotyczyło  spraw będących w kompetencji RZGW. Sprawy te dotyczyły właśnie drożności rowów odpływowych, szkód wyrządzonych przez bobry i uszkodzenia skarpy w Bijasowicach, ustalono więc, że podczas kolejnej  kontroli wskazane byłoby aby uczestniczyli w niej również przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

autor: Michał Kucz

Zdjęcia

Podziękowania

Podziękowanie

18 stycznia 2011
Serdecznie dziękuję za stworzenie strony internetowej na temat naszego miasta. Dzięki temu, że jest tak dobrze zbudowana można się wiele dowiedzieć. Wcześnie o wielu rzeczach nie wiedziałem. Cieszę się bardzo, że strona powstała i polecam ją wśród znajomych.
Henryk z Bierunia.

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook