Powódź Bieruń

Pomoc instytucjonalna

Pomoc finansowa

ZASIŁKI do 6 tysięcy złotych

DLA KOGO: rodziny lub osoby samotne, prowadzące gospodarstwo domowe, poszkodowane przez powódź.

CEL: zasiłki celowe na pierwszą, podstawową pomoc socjalną, na zakup m.in.: żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego itp.

PROCEDURA: Aby uzyskać pomoc, poszkodowany musi złożyć wniosek do gminnego/miejskiego ośrodka pomocy społecznej. W przypadku, gdy w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu mieszka kilka rodzin, wówczas pomocą może być objęta każda z nich. Wypłaty realizują ośrodki pomocy społecznej na podstawie ustaleń wywiadu środowiskowego.

ZASIŁKI do 20 lub 100 tysięcy złotych

Powodzianie, którzy otrzymują do 20 lub 100 tys. zł na remont czy odbudowę budynków mieszkalnych mogą również wydać te pieniądze na zakup nowego domu, mieszkania lub działki budowlanej albo budowę domu w innym miejscu. Pomoc rządu dla poszkodowanych przez powódź jest bardzo elastyczna.

Jeżeli odbudowa lub remont budynku nie są możliwe albo mieszkańcy, którzy ucierpieli na skutek tegorocznej powodzi nie czują się bezpiecznie i wolą osiedlić się gdzie indziej, mogą również skorzystać z wyżej wymienionej pomocy.

Pieniądze do 20 lub 100 tys. zł przysługują rodzinom lub osobom samotnym, których domy lub mieszkania zostały zniszczone albo uszkodzone przez powódź w tym roku. Pomoc obejmuje też zniszczenia spowodowane m.in. przez osuwiska i podwyższone poziomy wód gruntowych związane z tegoroczną powodzią.

Zasiłki nie będą przyznawane w przypadku budynków niezamieszkałych lub będących w budowie przed powodzią. Pomoc nie dotyczy też domków rekreacyjnych i letniskowych.

Powodzianie mogą otrzymać pomoc niezależnie od odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od skutków klęsk żywiołowych lub zasiłku do 6 tys. zł. Przy ustalaniu wysokości pomocy do 20 lub 100 tys. zł nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe - nie są wymagane zaświadczenia o dochodach z zakładów pracy.

ZASIŁKI do 20 tysięcy złotych

DLA KOGO: Pomoc finansowa przysługuje właścicielom budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, posiadaczom spółdzielczego własnościowego prawa do takich nieruchomości, posiadaczom spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych. Zasiłki mogą też otrzymać najemcy, osoby zajmujące lokale socjalne lub zamienne (np. na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów), jeśli uzyskają pisemną zgodę właściciela na prace remontowe.

CEL: Zasiłki na prace remontowo-budowlane.

PROCEDURA: Aby uzyskać pomoc, poszkodowany musi złożyć wniosek do gminnego/miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Powodzianie korzystający z pomocy mają obowiązek przedstawić faktury i rachunki na potwierdzenie wydatków związanych z remontem czy odbudową swoich domów lub mieszkań. Jeśli osoba, która otrzymała zasiłek, nie przedstawi faktur czy rachunków albo przeznaczy pomoc na inny cel, będzie musiała ją zwrócić. Pomoc w wysokości do 20 tys. złotych będzie przyznana osobom, które nie przewidują większych kosztów i rezygnują z ich wyceny. Zasiłki wypłacają lokalne ośrodki pomocy społecznej.

ZASIŁKI do 100 tysięcy złotych

DLA KOGO: Pomoc finansowa przysługuje właścicielom budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, posiadaczom spółdzielczego własnościowego prawa do takich nieruchomości, posiadaczom spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych. Zasiłki mogą też otrzymać najemcy, osoby zajmujące lokale socjalne lub zamienne (np. na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów), jeśli uzyskają pisemną zgodę właściciela na prace remontowe.

CEL: Zasiłki na odbudowę domu lub mieszkania.

PROCEDURA: Aby uzyskać pomoc, poszkodowany musi złożyć wniosek do gminnego/miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Powodzianie korzystający z pomocy mają obowiązek przedstawić faktury i rachunki na potwierdzenie wydatków związanych z remontem czy odbudową swoich domów lub mieszkań. Jeśli osoba, która otrzymała zasiłek, nie przedstawi faktur czy rachunków albo przeznaczy pomoc na inny cel, będzie musiała ją zwrócić. Warunkiem otrzymania zasiłku jest wcześniejsze oszacowanie szkód przez rzeczoznawcę (pracownika inspekcji architektoniczno-budowlanej lub inną osobę z uprawnieniami rzeczoznawcy majątkowego), którego zapewni wojewoda. Pomoc jest wypłacana w ratach – pierwsza z nich wynosi do 50% kosztów remontu lub odbudowy. Zasiłki wypłacają lokalne ośrodki pomocy społecznej. Aby wypłaty przebiegały sprawnie, na polecenie wójta lub starosty wsparcia służbom pomocy społecznej mogą udzielić inni pracownicy samorządowi.

POMOC DO 300 TYSIĘCY DLA POWODZIAN

Osoby, które od maja br. straciły domy w wyniku powodzi, osuwiska czy huraganu mogą otrzymać pomoc w wysokości do 300 tysięcy złotych. Pomoc może być przyznana, jeżeli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o nakazie rozbiórki zniszczonego budynku. Jeśli poszkodowani będą chcieli zamieszkać w wybudowanych przez gminę mieszkaniach komunalnych lub budynkach pieniądze zostaną przekazane samorządom.

Ze względu na rozmiary tegorocznej powodzi, rząd podjął nadzwyczajne działania, aby pomóc poszkodowanym. Wprowadzone zostały liberalne zasady, dzięki którym pomoc będzie dostosowana do indywidualnej sytuacji poszkodowanych. W ten sposób rządowe wsparcie trafi do jak największej liczby powodzian. Podobnie jak przy wypłatach zasiłków do 20 lub 100 tys. zł na remont czy odbudowę budynków mieszkalnych zaproponowana przez rząd pomoc jest elastyczna.
Pomoc do 300 tysięcy złotych wypłacana będzie w formie zasiłku celowego. Intencją MSWiA jest nie tylko wspieranie poszkodowanych, ale również zachęcanie ich do przenoszenia się w bezpieczne, niezagrożone powodzią miejsce. Wypłaty zasiłków będą dokonywane przez miejscowe ośrodki pomocy społecznej, niezależnie od kryterium dochodowego.

Przyznane środki finansowe nie mogą być przeznaczone na odbudowę budynków gospodarczych, domków letniskowych i rekreacyjnych.

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby poszkodowanej. Z wnioskiem może wystąpić:

  • właściciel budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego

  • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny

  • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

Wysokość przyznanej pomocy uzależniona jest od powierzchni zniszczonego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w zniszczonym budynku mieszkalnym.

Pomoc przyznawana jest po oszacowaniu szkód przez osobę, która posiada odpowiednie uprawnienia (np. rzeczoznawców). Pieniądze przyznawane są w ratach, z czego pierwsza z nich wynosi do 30% kosztów budowy budynku.

Pieniądze przyznawane są niezależnie od odszkodowania, które przysługuje z tytułu ubezpieczenia budynku mieszkalnego od skutków klęsk żywiołowych lub zasiłku celowego do 6 tysięcy złotych.

Osoby, które otrzymały środki finansowe muszą przedstawić faktury i rachunki potwierdzające poniesienie kosztów z przyznanego zasiłku. Jeśli osoba, która otrzymała zasiłek, nie przedstawi odpowiednich dokumentów albo przeznaczy pomoc na inny cel, będzie musiała ją zwrócić.

UWAGA
Jeśli osoby poszkodowane nie zdecydują się na samodzielną odbudowę swoich domów lub mieszkań, a będą natomiast chciały zamieszkać w wybudowanych przez gminę mieszkaniach komunalnych lub budynkach to dotacje otrzymają jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc rządu wynosić będzie do 300 tys. zł na jeden budynek lub lokal mieszkalny o powierzchni odpowiadającej powierzchni zniszczonego obiektu, nie więcej jednak niż sto metrów kw.

ZASIŁKI DLA SAMORZĄDÓW

ZASIŁKI do 100 tysięcy złotych

DLA KOGO: Pomoc finansowa przysługuje gminom i powiatom.

CEL: Pieniądze są przyznawane na akcję przeciwpowodziową, m.in. na: zakup paliwa do pomp i pojazdów, środków dezynfekcyjnych, wynajem autobusów do przewozu ewakuowanych osób itp.

Informacje pochodzą ze strony MSWiA: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/641/8494/Pomoc_finansowa.html

Podziękowania

Podziękowanie

28 czerwca 2013
Dziękuję serdecznie za zaangażowanie i wspólną pracę przy zabezpieczeniu wału Gostyni w dniu 26.06.2013r. Podziękowania składam Henrykowi Morkisz, Henrykowi Saternus, Michałowi, Zbyszkowi Sokalskiemu, pracownikom firmy odbudowującej wał oraz szczególnie staroście Bernardowi Bednorz...
Michał Kucz

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook