Powódź Bieruń

Program ochrony przeciwpowodziowej dorzecza górnej Wisły

Nasza szansa na poprawę bezpieczeństwa powodziowego

Województwa małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i śląskie będą objęte kompleksową ochroną przeciwpowodziową. W ramach planowanego „Rządowego programu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza górnej Wisły” powstaną nowe wały i zbiorniki retencyjne oraz system wczesnego ostrzegania przed powodzią. Koszt wszystkich inwestycji szacowany jest na 13 mld z czego dla Województwa Śląskiego zarezerwowano 963 mln zł.(Programem objętych zostanie 36,5 proc. terenu woj. śląskiego). Jego realizacja ma pozwolić w ciągu najbliższych 15-20 lat wyeliminować zagrożenie powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

„Rządowy program ochrony przeciwpowodziowej dorzecza górnej Wisły” zakłada utworzenie trzech elementów ochrony:

  • bezpośredniej ochrony, ograniczenia zagrożenia powodziowego

  • systemu informacji

  • szybkiego powiadamiania (elektroniczne mapy oraz automatyczne czujniki poziomu wody)

Program zakłada m.in. umocnienie wałów, budowę polderów i zbiorników retencyjnych, przepompowni. Powstać mają również mapy zagrożenia powodziowego oraz system wczesnego ostrzegania przed powodzią. Pieniądze na ten cel będą pochodzić zarówno z budżetu państwa i samorządów, jak i ze środków unijnych. Może też zostać zastosowany mechanizm partnerstwa publiczno-prywatnego. Program zakłada, że infrastruktura przeciwpowodziowa może zostać wykorzystana również do innych celów, np. rekreacyjnych czy też do wytwarzania energii elektrycznej.

W województwie śląskim planowane jest do zrealizowania 11 projektów. Inwestycje, które będą miały realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Bierunia, to.

Nazwa Projektu

Powiat

Specyfikacja zadań Projektu

Okres realizacji zadań

Szacunkowy Koszt zadań [mln zł]

Kompleksowe ograniczenie

zagrożenia powodziowego

w powiecie Tychy

Tychy

1. Modernizacja obwałowań rzek Gostynka, Przemsza i ciek Gocławicki, na tereni gmin Bieruń Nowy, Bojszowy, na długości 7,4 km.

2. Modernizacja i budowa lokalnych obwałowań na rzekach: Przemszy i Łużnik, na terenie gmin Bieruń Nowy i Jaworzno, na długości 1,4 km.

3. Remont regulacji cieków Mleczka, Korzeniec i Ławecki o łącznej długości 6,1 km.

4. Odbudowa regulacji cieków: Ławecki i Gotawiecki o łącznej długości 6,2 km.

5. Ułatwienie odpływu wielkiej wody rzeki Gostynki

1. 2007–2013

2. po 2013

3. 2007–2013

4. po 2013

5. po 2013

1. 16,5

2. 2,3

3. 2,3

4. 2,4

5. 3,0

Razem 26,5

Kompleksowe ograniczenie

zagrożenia powodziowego

w zlewni Małej Wisły w rejonie

aglomeracji katowickiej

Bieruńsko –

Lędziński,

Katowice,

Jaworzno,

Piekary Śląskie

1. Modernizacja obwałowań cieków: Pszczynka, Korzeniec i Mleczna w gminach Bojszowy – międzyrzecze i Tychy, na łącznej długości 6,9 km

2. Regulacja cieku Bolina Główna, na terenie gminy Katowice – Janów, na długości 4,8 km

3. Odbudowa regulacji na cieku Byczynka, w gminie Jaworzno, na długości 4,3 km

4. Uporządkowanie i wzmocnienie koryta wielkiej wody rzek Pszczynka, Gostynka i Brynica, a także rowów odwadniających na terenie powiatów Bieruńsko – Lędzińskiego i Piekary Śląskie

po 2013

1. 7,1

2. 3,3

3. 1,0

4. 9,0

Razem 20,4

Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły znajduje się na portalu internetowym MSWiA

Podziękowania

Dziękuję

29 stycznia 2011
"Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie" Phil Bosmans Serdeczne podziękowania dla rodziny Wiśniowskich z B...
Rodzina Chrobok

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook